Vedtægter

 

Vedtægter for Brass Kvintetten Appassionata

 

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1.       Foreningens navn er Brass Kvintetten Appassionata med hjemsted i Østjylland. Foreningen er stiftet den 29. april 2014

 

§2 Formål

Stk. 1.       At give musikinteresserede lejlighed til at dyrke lødig musik i en fuldt bemandet Brass Kvintet under bedst mulig instruktion.

Stk. 2.       At arbejde med et bredt repertoire omfattende originalværker og velarrangeret musik arrangeret for 5 stemmer. Det løbende repertoire skal være afstemt efter de typer af koncerter og arrangementer, som kvintetten ønsker at spille til.

 

§ 3 Indmeldelse og optagelse i Kvintetten

Stk. 1.       Brass Kvintetten Appassionata har 5 spillene medlemmer.

Stk. 2.       Som medlemmer kan optages alle musikere som spiller et instrument som efter bestyrelsens vurdering passer i orkesteret og som har et kvalificeret kendskab til noder og sammenspil og har lyst til at være med i et musisk og socialt fællesskab.

Stk. 2.       Foreningens gældende vedtægter vil altid være at finde på hjemmesiden.

 

§4 Påklædning

Stk. 1.       Bortset fra de ugentlige øve timer optræder Brass Kvintetten Appassionata i den til enhver tid vedtagne påklædning.

 

§5 Budgetter

Stk. 1.       Budgetter fremlægges og revideres på generalforsamlingen

 

§6 Generalforsamling

Stk. 1.       Generalforsamlingen, der er orkestrets øverste myndighed, afholdes hvert år i Januar måned. Formandens beretning skal skriftligt tilstilles medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen afholdelse.

Stk. 2.       Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3.       Sekretæren er ordstyrer ved generalforsamlingen.

 

§7 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Stk. 1.       Velkomst ved ordstyrer.

Stk. 2.       Formanden aflægger kommenteret beretning, herunder orienterer om hovedpunkter for det kommende års bestyrelsesarbejde. Formandens beretning drøftes og sættes til afstemning.

Stk. 3.       Kassereren forelægger kommenteret og revisorpåtegnet regnskab samt budget for det kommende år. Regnskab og budget drøftes og sættes til afstemning.

Stk. 4.       Fastsættelse af kontingent.

Stk. 5.       Indkomne forslag.

Stk. 6        Planlægning af årets middelalderfest

Stk. 7.       Eventuelt.

 

§8 Bestyrelse

Stk. 1.       Alle medlemmer har en post i bestyrelsen.

Stk. 1.       Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer under generalforsamlingen.

Stk. 2.       Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

 

§9 Opløsning
 
Stk. 1.       Opløsning af Brass Kvintetten Appassionata kan vedtages på ordinær generalforsamling hvis alle medlemmer er enige.
Stk. 2.       Er der ikke enighed, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
Stk. 3.       Opløses Brass Kvintetten Appassionata påhviler det bestyrelsen at sørge for, at kvintetten aktiver realiseres.
Stk. 4.       Medlemmer har forkøbsret på eventuelle aktiver.
Stk. 5.       Nodearkivet deponeres i Horsens bys nodearkiv.
Stk. 6.       Eventuelt overskud overdrages almennyttigt formål i Horsens.